آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی گاز صنعتی مازند اکسیژن قایمشهر بازرس اصلی خارج شده 1391/08/25 تا 1394/07/21