آمار کلی

کد ملی: 049019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ره پویای تبریز عضو هیئت مدیره فعال 1392/10/17 تا کنون