آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی دامینه پرتو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1386/11/06 تا 1395/02/07