آمار کلی

کد ملی: 128797XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایستا ابنیه اصفهان توسعه بازرس اصلی فعال 1397/03/17 تا کنون