آمار کلی

کد ملی: 423195XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گیتی نگار افق بازرس علی البدل فعال 1398/08/12 تا کنون
کیهان پارس سپنتا بازرس علی البدل خارج شده 1396/12/20 تا 1397/12/12
گیتی نگار نیوساد نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/03/20 تا 1396/11/16