آمار کلی

کد ملی: 199052XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیام آوران ویرا دز بازرس علی البدل فعال 1396/05/31 تا کنون