آمار کلی

کد ملی: 006036XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن دقیق هوشمند رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/07 تا کنون
ستاره فروزان فردا عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/09/12 تا 1395/06/25