آمار کلی

کد ملی: 001398XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا پوشش گستر فارس بازرس علی البدل خارج شده 1395/10/12 تا 1397/03/20