آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید فرآورده های لبنی 1815 برکه مراغه به مدارک لازم رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1382/04/24 تا کنون