آمار کلی

کد ملی: 568961XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس سینا بابل عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/16 تا کنون