آمار کلی

کد ملی: 229848XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طرح و ساخت آمود پایا مدیرعامل فعال 1393/12/16 تا کنون