آمار کلی

کد ملی: 004107XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی تاباشیمی رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/26 تا کنون
مدیر راهبر هامن نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1394/05/11 تا کنون