آمار کلی

کد ملی: 581993XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مارینا ماهتاب البرز بازرس اصلی منحل شده 1395/02/06 تا کنون