آمار کلی

کد ملی: 538976XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سفیر گستر قایم رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/02/02 تا 1398/01/25