آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رحیل صنعت گستر بویراحمد بازرس علی البدل خارج شده 1386/03/10 تا 1391/06/11