آمار کلی

کد ملی: 128967XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تابان شرق میهن بازرس اصلی فعال 1392/01/20 تا کنون