آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره 3064 آژانسهای تاکسی تلفنی شهرستان دیواندره رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1388/04/07 تا کنون