آمار کلی

کد ملی: 212141XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف اغذیه فروشان و فرآورده های گوشتی شهرستان گرگان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/14 تا کنون