آمار کلی

کد ملی: 001034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه کارآفرین ویژن کیش عضو هیئت مدیره فعال 1393/12/25 تا کنون
توسعه کار آفرین ویژن رئیس هیئت مدیره فعال 1393/12/17 تا کنون