آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی مهر چهل و هشت رادو حصاروییه زاهدان بازرس علی البدل فعال 1391/05/22 تا کنون