آمار کلی

کد ملی: 001019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگار اندیشه نصر رئیس هیئت مدیره فعال 1390/11/25 تا کنون