آمار کلی

کد ملی: 383886XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دوهزارو سیصدو یازده دانه بندی شن وماسه کوهی کردشن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1395/12/25 تا کنون