آمار کلی

کد ملی: 311086XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف فرهنگیان شهرستان بم مدیرعامل فعال 1397/03/01 تا کنون