آمار کلی

کد ملی: 005596XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی خسرو مدیسا طب عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/30 تا کنون
آذر مهر طب پارسیان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/09/01 تا 1392/06/21