آمار کلی

کد ملی: 093209XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازه پی شهر نگین بازرس علی البدل خارج شده 1395/09/22 تا 1397/07/28