آمار کلی

کد ملی: 004590XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیان طرح آبادگر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/30 تا کنون
ایستا طرح سپهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/15 تا 1396/06/13
ایستا طرح سپهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/04/15 تا کنون
مهندسی مشاور فر تاک دژ عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/07/16 تا 1391/06/18