آمار کلی

کد ملی: 532977XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساتین نخل دشتستان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/07 تا کنون