آمار کلی

کد ملی: 442046XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مه رشد یزد بازرس علی البدل فعال 1396/12/01 تا کنون