آمار کلی

کد ملی: 120913XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارخانه تنباکو الفاخر پارس نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/15 تا کنون