آمار کلی

کد ملی: 001172XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایدار بنا خورشید عضو هیئت مدیره فعال 1389/10/10 تا کنون