آمار کلی

کد ملی: 153029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فاطمه عباسی و شرکا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/05/17 تا کنون