آمار کلی

کد ملی: 007346XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان اندیشه کسب و کار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/23 تا کنون