آمار کلی

کد ملی: 051981XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه امام حسن ع مسجد حسنی عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/09/25 تا 1397/09/26