آمار کلی

کد ملی: 008254XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تکوین کالای پارتیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/18 تا کنون