آمار کلی

کد ملی: 252923XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جمعیت ندای صلح عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/24 تا کنون