آمار کلی

کد ملی: 629958XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده سازان جوان سپاهان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/01/22 تا کنون