آمار کلی

کد ملی: 174277XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و تاسیساتی مشعل جنوب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/03/07 تا 1397/11/23