آمار کلی

کد ملی: 085933XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوران نیروی شاهوار نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/02/23 تا 1397/02/29