آمار کلی

کد ملی: 325584XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی زنبورداران کامیاران رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/24 تا کنون
اتحادیه شرکتهای رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/28 تا کنون
هه نگوینی کویستانی کوردستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/03/30 تا 1396/11/21