آمار کلی

کد ملی: 001287XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی مهر سام سنجش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/04/02 تا 1395/06/29