آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیمان خطوط خزر بازرس علی البدل خارج شده 1388/07/25 تا 1389/06/14