آمار کلی

کد ملی: 221919XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ورا ایده بوتیا پارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/09/15 تا 1397/02/02