آمار کلی

کد ملی: 206266XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف فرهنگیان شهرستان تنکابن بازرس علی البدل خارج شده 1395/03/10 تا 1395/09/22