آمار کلی

کد ملی: 005778XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه انصار الحجه کمک به ایتام مستمند مشهد عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/31 تا کنون
مسکن جامعه سر دفتران و دفتر یاران و پرسنل دفاتر اسناد رسمی خراسان رئیس هیئت مدیره فعال 1394/03/24 تا کنون