آمار کلی

کد ملی: 138089XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ویرا پردیس فرآیند گسترش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/06 تا کنون