آمار کلی

کد ملی: 565940XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرو الکتریک سپاهان بازرس اصلی فعال 1397/03/10 تا کنون