آمار کلی

کد ملی: 216188XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انتفاعی عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1396/05/25 تا کنون