آمار کلی

کد ملی: 206469XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور خاک و پی سوما بابل نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/30 تا کنون