آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تحقیق و توسعه صنعت احداث آریا پیوند عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/10/08 تا 1395/09/20