آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبزآرای دشت توس رئیس هیئت مدیره خارج شده 1388/07/06 تا 1395/06/02